20 بیمار ویروسی کرونا در کشور بحرانی در قرقیزستان

20 بیمار ویروسی کرونا در کشور بحرانی در قرقیزستان

Tainynews – 368 بیمار مبتلا به عفونت ویروس کرونا در بیمارستان های سراسر قرقیزستان باقی مانده اند ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا گزارش داد.

258 بیمار (70٪) در حد متوسط ​​وخیمی هستند.

86 بیمار (3/23 درصد) در وضعیت جدی قرار دارند.

20 بیمار (5.4٪) در وضعیت بحرانی قرار دارند.

313 بیمار از طریق ویروس کرونا در خانه تحت درمان قرار می گیرند.

Author: admin