سخنگوی مامیتوف و سفیر درحال ترک ترکیه در مورد روابط دوجانبه گفتگو می کنند

سخنگوی مامیتوف و سفیر درحال ترک ترکیه در مورد روابط دوجانبه گفتگو می کنند

Tainynews – سرویس مطبوعاتی پارلمان گزارش داد ، تالانت مامیتوف رئیس مجلس امروز به مناسبت اتمام مأموریت دیپلماتیک خود با سفیر ترکیه Cengiz Kamil Firat دیدار کرد

Author: admin