شرکت Rosatom درخواست کمک مالی از دولت روسیه برای احیای باطله اورانیوم در قرقیزستان را دارد

شرکت Rosatom درخواست کمک مالی از دولت روسیه برای احیای باطله اورانیوم در قرقیزستان را دارد

Tainynews – وزیر امور اضطراری بووبک آجیکیف گفت این جلسه با نمایندگان دولت اتمی برگزار شده است؟ شرکت انرژی Rosatom در 17 فوریه.

وزیر گفت: “روزاتوم” از ما در جداسازی باقیمانده اورانیوم در مین کش ، کاجی سای پشتیبانی خوبی می کند. “

وی افزود: “برنامه های کار برای 2021-2022 مورد بحث قرار گرفت.”

نمایندگان Rosatom گفتند که برای انجام کارهای لازم در زمینه احیای باطله اورانیوم 1.3 میلیارد روبل بودجه از دولت روسیه درخواست خواهند کرد

Author: admin