قرقیزستان در ماه ژانویه 4900 تن شیر فرآوری شده تولید کرد

قرقیزستان در ماه ژانویه 4900 تن شیر فرآوری شده تولید کرد

Tainynews کمیته ملی آمار گفت: پردازش تولید در ژانویه 2021 بالغ بر 14457.6 میلیون تومان است.

تولید مواد غذایی (شامل نوشیدنی ها) و دخانیات در ژانویه بالغ بر 2583.1 میلیون نفر (11.9٪) بود.

قرقیزستان 4.9 هزار تن شیر فرآوری شده تولید کرده است که 9.8 درصد بیشتر از سال 2020 است.

در ژانویه 2020 حجم تولید شیر فرآوری شده 4.5 هزار تن بود.

Author: admin