مورات پریمبردیف رئیس سابق هیئت مدیره فرودگاه بین المللی ماناس به مدت 2 ماه بازداشت شد

مورات پریمبردیف ، رئیس سابق هیئت مدیره فرودگاه بین المللی ماناس ، به مدت 2 ماه بازداشت شد

Tainynews – رئیس سابق هیئت مدیره فرودگاه بین المللی ماناس JSC مورات پریمبردیف به مدت 2 ماه تا 17 آوریل بازداشت شد …

Author: admin