معاون وزیر دادگستری برکنار شد – خبرگزاری AKIpress

معاون وزیر دادگستری برکنار شد

Tainynews – ماكساتبك اسنالیف پس از منصرف كردن استعفا از سمت معاون وزیر دادگستری بركنار شد.

دستور مربوطه توسط نخست وزیر اولوکبک ماریپوف در 17 فوریه امضا شد.

Author: admin