یک آزمایشگر از نظر ویروس کرونا در قرقیزستان مثبت است

یک آزمایشگر از نظر ویروس کرونا در قرقیزستان مثبت است

Tainynews – یک کارگر بهداشتی از بیشکک از جمله کسانی است که آزمایش آزمایش ویروس کرونا در قرقیزستان طی روز گذشته مثبت است.

چهار کارگر پزشکی پس از بهبودی به انزوای خود در خانه پایان دادند.

در مجموع 4205 کارگر پزشکی از زمان شیوع ویروس کرونا در قرقیزستان آزمایش مثبت داشتند و 4176 نفر از آنها بهبود یافتند.

Author: admin