خرس از سیرک در اوش فرار می کند

خرس از سیرک در اوش فرار می کند

Tainynews – خرسی که از سیرک در اوش فرار کرده بود ، در خیابان های شهر در حال دویدن مشاهده شد.

نویسنده این فیلم همچنین در حالی که به دوربین عکاسی می کند از خرس فرار می کند.

این حیوان سرانجام توسط دستیار صید شد.

Author: admin