وزارت بهداشت تیمی از متخصصان پزشکی را به منطقه ناریان اعزام کرد

وزارت بهداشت تیمی از متخصصان پزشکی را به منطقه ناریان اعزام کرد

Tainynews – وزارت بهداشت تیم متخصصان پزشکی را به منطقه ناریون اعزام کرد تا در 14 مه ماه در زمینه مبارزه با کروناویروس کمک کند.

این تیم شامل 3 متخصص زنان و یک پزشک اورژانس است. دو متخصص زنان و زایمان به بیمارستان منطقه ای ناریون اعزام شدند و پزشک اورژانس به ولسوالی آت باشی اعزام شد.

به متخصصان پزشکی تجهیزات محافظ شخصی ارائه می شود. در این بیانیه آمده است: “تمام هزینه های سفر کاری و همچنین پرداخت های اضافی تحت پوشش قرار می گیرند.”

Author: admin