نماینده مجلس وابسته به رئیس جمهور سابق Jeenbekov برای ثروت غیرقانونی ، لابی در شرکت های خصوصی ، دخالت در کار ارگان های دولتی تحقیق کرد: GKNB

نماینده مجلس وابسته به رئیس جمهور سابق Jeenbekov برای ثروت غیرقانونی ، لابی کردن در شرکت های خصوصی ، دخالت در کار ارگان های دولتی تحقیق کرد: GKNB

Tainynews – خدمات مطبوعاتی کمیته امنیت ملی در اول مارس اعلام کرد – تحقیق درباره ثروت غیرقانونی علیه عضو پارلمان قرقیزستان علیاربک ابجالیف آغاز شد …

Author: admin