جپاروف در رویای فرزندش گفت: “من مانند برژنف خواهم شد.”

جپاروف در رویای فرزندش گفت: “من مانند برژنف خواهم شد”

Tainynews – رئیس جمهور سدیر جپاروف رویای فرزند خود را با خبرگزاری Kazinform در میان می گذارد هنگامی که از وی در طول مصاحبه س askedال شد که آیا فکر می کند نیم سال پیش رئیس جمهور خواهد شد …

Author: admin