قرقیزستان در ماه ژانویه 80200 تن شیر تولید کرد

قرقیزستان در ماه ژانویه 80200 تن شیر تولید کرد

Tainynews کمیته آمار ملی گفت: قرقیزستان در ژانویه 2021 80200 تن شیر تولید کرد.

بیشترین حجم تولید شیر در منطقه چوی بود.

منطقه چوی 23.3 هزار تن شیر تولید کرد.

Author: admin