29 حزب برای شرکت در انتخابات شورای محلی بیشکک شرکت می کنند

29 حزب برای شرکت در انتخابات شورای محلی بیشکک شرکت می کنند

Tainynews کایرات ماماتوف ، رئیس کمیسیون انتخابات محلی بیشکک به AKIpress گفت: – 32 حزب سیاسی اسناد خود را برای شرکت در انتخابات شورای محلی بیشکک ارائه دادند.

Author: admin