بنگاه های معدنی 18 میلیارد دلار به بودجه قرقیزستان در سال 2020 پرداختند: نخست وزیر

بنگاه های معدنی 18 میلیارد دلار به بودجه قرقیزستان در سال 2020 پرداختند: نخست وزیر

Tainynews نخست وزیر اولوکبک ماریپوف در اول مارس در جلسه با نمایندگان انجمن های معدن کاران و زمین شناسان شورای تجارت بین الملل ، سرویس مطبوعاتی ، گفت: در سال 2020 ، بودجه مرکزی و محلی بیش از 18 میلیارد دلار از فعالیت های شرکت های معدنی دریافت کرده است. گزارش دولت …

Author: admin