شیوع هپاتیت ویروسی در قرقیزستان در حال افزایش است – معاون وزیر بهداشت

شیوع هپاتیت ویروسی در قرقیزستان در حال افزایش است – معاون وزیر بهداشت

Tainynews مادامین کاراتایف ، معاون وزیر بهداشت و توسعه اجتماعی ، در جلسه کمیته مسائل اجتماعی ، آموزش ، علوم ، فرهنگ و بهداشت پارلمان قرقیزستان گفت: شیوع هپاتیت ویروسی در قرقیزستان در حال افزایش است.

Author: admin