727 مورد خشونت خانگی توسط پلیس در ژانویه در قرقیزستان ثبت شده است

727 مورد خشونت خانگی توسط پلیس در ژانویه در قرقیزستان ثبت شده است

Tainynews – طبق اطلاعاتی که در نشست آنلاین امروز وزیر اولان نیازبکوف در مورد پیشگیری و سرکوب خشونت خانوادگی ، تأمین امنیت عمومی و تقویت مبارزه با سرقت ، از جمله سرقت گاو …

Author: admin