قرقیز FM ، مدیر منطقه ای بانک جهانی برای آسیای میانه در مورد متنوع کردن سبد بدهی خارجی جمهوری قرقیزستان بحث کرد

قرقیز FM ، مدیر منطقه ای بانک جهانی برای آسیای میانه در مورد متنوع کردن سبد بدهی خارجی جمهوری قرقیزستان بحث کرد

Tainynews – در اول مارس ، وزیر امور خارجه جمهوری قرقیزستان روسلان کازاکباف با مدیر منطقه ای بانک جهانی برای آسیای میانه خانم …

Author: admin