مردم در قرقیزستان از اینکه در موارد خشونت در خانواده باید کجا مراجعه کنند ، آگاهی ندارند

مردم در قرقیزستان از اینکه در موارد خشونت در خانواده باید کجا مراجعه کنند ، آگاهی ندارند

Tainynews آیدا کوربانووا ، عضو بنیاد مشارکت مدنی ، گفت: – شهروندان نمی دانند که کجا باید مراجعه کنند در صورتی که شاهد خشونت بوده اند یا قربانی خشونت شده اند.

وی خاطرنشان کرد: این وظیفه ای است که باید روی آن کار شود.

کار در مورد موارد خشونت خانگی باید بر این باشد که مردم را آشتی ندهد بلکه در وهله اول اطمینان حاصل شود که از زنان محافظت می شود.

727 مورد خشونت خانوادگی توسط نهادهای امور داخلی در ژانویه 2021 ثبت شد.

Author: admin