رئیس جنایت ، کامچی کولبائف از بازداشت آزاد شد

رئیس جنایت ، کامچی کولبائف از بازداشت آزاد شد

Tainynews – منابع در 2 مارس به AKIpress گفتند که دادگاه شهرستان بیشکک دستگیری رئیس جرم کامچی کلباف را تغییر داد.

کولبائف پس از اعمال ممنوعیت سفر ، از بازداشت آزاد شد.

کلباف در اکتبر سال 2020 به ظن سازماندهی یک گروه جنایتکار بازداشت شد.

وی با حکم دادگاه در زندان پیش از محاکمه شماره 47 نگهداری شده بود.

Author: admin