قرقیزستان و قزاقستان در مورد ساخت بناهای یادبود برای مردم برجسته قرقیز و قزاقستان توافق کردند

قرقیزستان و قزاقستان در مورد ساخت بناهای یادبود برای مردم برجسته قرقیز و قزاقستان توافق کردند

Tainynews – روسای جمهور قزاقستان و قرقیزستان بر اهمیت توافق نامه های ایجاد بناهای یادبود ماناس و چونگیز آیتماتوف در شهر نور السلطان و آبای کنانبایف در بیشکک در آینده نزدیک تأکید کردند.

این در بیانیه مشترکی که امروز توسط کسیم-جمارت توکایف ، رئیس جمهور قزاقستان و سدیر جپاروف ، رئیس جمهور قرقیزستان به تصویب رسید ، بیان شده است.

دیدار دو رئیس جمهور در تاریخ 2 مارس در شهر نور سلطان در جریان سفر دولتی سدیر جپاروف به قزاقستان برگزار شد.

Author: admin