دادگاه عالی بررسی پرونده نوسازی CHPP بیشکک را در شرایط تازه کشف شده رد کرد

دادگاه عالی بررسی پرونده نوسازی CHPP بیشکک را در شرایط تازه کشف شده رد کرد

Tainynews – دادگاه عالی پیشنهاد 2 مارس را برای بازگشایی تحقیقات جنایی در مورد نوسازی غیرقانونی CHPP بیشکک به دلیل شرایط تازه کشف شده رد کرد …

Author: admin