کمیته خط پیش نویس قانون اساسی قرقیزستان را برای بررسی در جلسه عمومی ارسال می کند

کمیته خط پیش نویس قانون اساسی قرقیزستان را برای بررسی در جلسه عمومی ارسال می کند

Tainynews – کمیته قانونگذاری قانون اساسی ، سیستم دولت و آیین دادرسی پارلمان قرقیزستان امروز پیش نویس قانون اساسی جدید را برای بررسی در جلسه عمومی پارلمان ارسال کرد …

Author: admin