چندین توافق نامه در سفر دولتی جپاروف به قزاقستان امضا شد

چندین توافق نامه در سفر دولتی جپاروف به قزاقستان امضا شد

Tainynews به گزارش سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور ، چندین توافق نامه با هدف تعمیق بیشتر روابط دوجانبه در سفر دولتی رئیس جمهور قرقیزستان سدیر جپاروف به قزاقستان امضا شد …

Author: admin