دولت قرقیزستان در میان تورم مصرف کننده خرید روغن نباتی و شکر بیشتر از کشورهای همسایه را در نظر دارد: نخست وزیر

دولت قرقیزستان در نظر گرفته خرید بیشتر روغن نباتی و شکر از کشورهای همسایه در میان تورم مصرف کننده: نخست وزیر

Tainynews نخست وزیر قرقیزستان Ulukbek Maripov گفت: – موضوع واردات روغن نباتی و شکر بیشتر از کشورهای همسایه در حال بررسی است.

Author: admin