بدهی های بانک مرکزی در ماه ژانویه 24 درصد افزایش یافت

بدهی های بانک مرکزی در ماه ژانویه 24 درصد افزایش یافت

Tainynews – بدهی های بانک ملی جمهوری قرقیزستان تا 31 ژانویه به 201،136.5 میلیون نفر رسیده است.

در مقایسه با تاریخ مشابه بدهی های سال گذشته 24.2 درصد افزایش یافته است ،

این افزایش بیشتر به دلیل انتشار اوراق بدهی بدهی و اسکناس و سکه در گردش بود.

Author: admin