جپاروف به دوست قزاقستانی ماناس حکم دوستی دولتی اعطا کرد

جپاروف به دوست قزاقستانی ماناس حکم دوستی دولتی اعطا کرد

Tainynews – کازینفورم گزارش می دهد ، سدیر جپاروف ، رئیس جمهور قرقیزستان که برای یک سفر دولتی در قزاقستان به سر می برد ، حکم دوستوک را به تنها گوینده ماناس در قزاقستان ، نویسنده ، نمایشنامه نویس بایانگالی علیمژانوف اعطا کرد.

علیمژانوف به دلیل کمک به ارتقا to حماسه قرقیزستان ماناس در قزاقستان و همچنین افزایش همکاری های فرهنگی بین قرقیزستان و قزاقستان به وی اهدا شد.

وزیر فرهنگ و ورزش قزاقستان ، آکتوتی رائیمکولووا ، به مراسم اعطای سفارش دولتی دوستوک به بایانگالی علیمژانوف پیوست.

Author: admin