قزاقستان آماده افزایش بورس تحصیلی دانشجویان قرقیزستان است

قزاقستان آماده افزایش بورس تحصیلی دانشجویان قرقیزستان است

Tainynews – مذاکرات همکاری در زمینه آموزش در سفر دولتی رئیس جمهور سدیر جپاروف به قزاقستان انجام شد.

قزاقستان آماده است تا تعداد بورس های تحصیلی ارائه شده به دانشجویان قرقیزستان ، وزارتخانه را فراهم کند.

تعداد بورس های تحصیلی ممکن است از 5 به 50 بورس تحصیلی افزایش یابد.

Author: admin