عبور از مرز قزاقستان برای شهروندان آسان شد – وزیر امور خارجه قرقیزستان

عبور از مرز قزاقستان برای شهروندان آسان شد – وزیر امور خارجه قرقیزستان

Tainynews – پس از سفر دولتی رئیس جمهور سدیر جپاروف به قزاقستان ، ظرفیت توان عبور شهروندان از مرزهای قرقیزستان و قزاقستان افزایش یافت ، وزیر امور خارجه روسلان کازاکبائف گفت …

Author: admin