نخست وزیر قرقیزستان و سفیر درحال عزیمت عربستان سعودی در مورد پروژه های مشترک اقتصادی گفتگو کردند

نخست وزیر قرقیزستان و سفیر درحال عزیمت عربستان سعودی در مورد پروژه های مشترک اقتصادی گفتگو کردند

Tainynews – نخست وزیر اولوک بیک ماریپوف به مناسبت اتمام مأموریت دیپلماتیک خود در قرقیزستان در 4 مارس عبدالرحمن بن سعید الجمعه سفیر عربستان سعودی در جمهوری قرقیزستان را پذیرفت …

Author: admin