نمایندگان مجلس به دنبال مشارکت در تجمعات حمایت از معاون سابق فاسد خدمات گمرک قرقیزستان با یکدیگر بحث و تبادل نظر کردند

نمایندگان مجلس به دنبال مشارکت در تجمعات حمایت از معاون سابق فاسد خدمات گمرک قرقیزستان با یکدیگر بحث و تبادل نظر کردند

Tainynews – نماینده دستان بکشف امروز از دادستانی عمومی خواسته است مادر 4 فرزند ییلدیز چودوبایوا را که توسط کمیته امنیت ملی ایالت بازداشت شد به عنوان مفسد بازداشت کند …

Author: admin