سطح آب در سد Toktogul از 5 مارس

سطح آب در سد Toktogul از 5 مارس

Tainynews – حجم آب موجود در مخزن توکتوگل از 5 مارس به 42/9 میلیارد متر مکعب رسیده است.

ورودی آب 143 متر مکعب در ثانیه ، دبی آب 665 متر مکعب در ثانیه است.

از 5 مارس سال 2020 ، حجم آب در مخزن 12.351 میلیارد متر مکعب بود.

Author: admin