هنگام تبدیل مرکز حمل و نقل گانسی به بیمارستان موقت بیماران ویروسی کرونا ، خسارت 2.5 میلی متری مادران ایجاد شده است

هنگام تبدیل مرکز حمل و نقل گانسی به بیمارستان موقت بیماران ویروسی کرونا ، خسارت 2.5 میلی متری مادران ایجاد شده است

Tainynews – دادستانی نظامی مقامات شرکت دولتی Asker Kurulush را در اختلاس بودجه اختصاص یافته برای تبدیل مرکز حمل و نقل گانسی به یک بیمارستان موقت برای بستری شدن بیماران ویروسی کرونا دستگیر کرد …

Author: admin