اوش میزبان رژه روز ملی پوشاک است

اوش میزبان رژه روز ملی پوشیدنی است

Tainynews – رویداد رسمی اختصاص داده شده به روز آک کالپاک در 5 مارس در اوش برگزار شد.

در این مراسم حدود 1500 فعال جوان و دانشجویان دانشگاه حضور داشتند.

در جریان این مراسم ، افرادی که لباس ملی پوشیدند از خیابان های شهر رژه رفتند.

Author: admin