مسئله 200 میلیون دلار از صندوق توسعه روسیه و قرقیزستان برای تأمین اعتبار بیشتر کشاورزی هنوز حل نشده است

مسئله 200 میلیون دلار از صندوق توسعه روسیه و قرقیزستان برای تأمین اعتبار بیشتر کشاورزی هنوز حل نشده است

Tainynews – “در سال 2020 ، مصوبه پارلمان در مورد کارزار کاشت بهاری دولت را ملزم کرد که صدور 200 میلیون دلار از صندوق توسعه روسیه و قرقیزستان به Aiyl Bank را برای تأمین مالی بیشتر بررسی کند …

Author: admin