17 بیمار ویروسی کرونا در شرایط بحرانی در قرقیزستان

17 بیمار ویروسی کرونا در شرایط بحرانی در قرقیزستان

Tainynews – 344 بیمار مبتلا به عفونت ویروس کرونا در بیمارستانهای سراسر قرقیزستان تحت درمان قرار می گیرند ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا در 6 مارس گزارش داد.

240 بیمار (7/69 درصد) در حد متوسط ​​وخیمی هستند.

83 بیمار (1/24٪) در وضعیت جدی قرار دارند.

17 بیمار (4،9٪) در وضعیت بحرانی قرار دارند.

267 بیمار از طریق عفونت ویروس کرونا در خانه تحت درمان قرار می گیرند.

Author: admin