اتحادیه اروپا تحویل تجهیزات پزشکی به ازبکستان را در قالب پروژه WHO تأمین می کند

اتحادیه اروپا تحویل تجهیزات پزشکی به ازبکستان را در قالب پروژه WHO تأمین می کند

Tainynews – اولین دسته از تجهیزات محافظت شده شخصی (PPE) به ازبکستان تحویل داده شد و در چارچوب پروژه سازمان بهداشت جهانی با بودجه اتحادیه اروپا به خدمات بهداشت عمومی و بهداشت عمومی و خدمات بهداشت عمومی تحویل داده شد. این زایمان شامل تجهیزات محافظتی شخصی مانند ماسک های جراحی ، دستگاه تنفس ، دستکش و محافظ صورت است. دسته دوم تجهیزات حفاظت شخصی در 12 فوریه به تاشکند تحویل داده می شود.

اتحادیه اروپا 2.2 میلیون برای 34 ماه پروژه متمرکز بر پاسخ موثر ، سریع و هماهنگ به COVID-19 در ازبکستان ارائه کرد. این پروژه که توسط دفتر سازمان جهانی بهداشت در کشور اجرا می شود ، تأکید ویژه ای بر تأمین تجهیزات محافظت شخصی برای کارگران بهداشتی و خط اول در مراکز بهداشتی درمانی در سراسر کشور دارد. تهیه PPE های توصیه شده توسط WHO برای کارکنان مراقبت های بهداشتی نه تنها با بیماران COVID-19 بلکه در سایر خدمات و تسهیلات بهداشتی نیز کار می کنند ، برای کاهش انتقال COVID-19 ضروری است.

با حمایت مالی اتحادیه اروپا و همکاری نزدیک با وزارت بهداشت ازبکستان ، پروژه تقویت اقدامات پیشگیری و کنترل عفونت از طریق تهیه PPE کافی و با کیفیت مناسب برای همه کارکنان بهداشت و درمان در کشور.

Author: admin