نخست وزیر ماریپوف فرماندار منطقه تالاس را برکنار کرد

نخست وزیر ماریپوف فرماندار منطقه تالاس را برکنار کرد

Tainynews – ایبک بزرگمانکولوف از سمت فرماندار منطقه تالاس برکنار شد.

دستور مربوطه توسط نخست وزیر اولوکبک ماریپوف امضا شد.

گفته می شود که بوزورمانکولوف در ارتباط با انتقال به پست دیگری از سمت خود برکنار شد.

وی در اکتبر سال 2020 به عنوان فرماندار منطقه تالاس منصوب شد.

Author: admin