نخست وزیر ماریپوف وعده افزایش حقوق پزشکان از اول ژوئیه را داده است

نخست وزیر ماریپوف وعده افزایش حقوق پزشکان از اول ژوئیه را داده است

Tainynews نخست وزیر اولوکبک ماریپوف در جلسه با شهروندان در نمایشگاه کشاورزی در بیشکک گفت – حقوق معلمان از اول ژوئیه افزایش می یابد.

نخست وزیر گفت ، بخش اجتماعی بدون توجه باقی نخواهد ماند.

وی افزود ، حقوق بازنشستگی ، مزایا ، حقوق در بخش اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد.

نخست وزیر گفت: “با وجود بحران اقتصادی مداوم ، ما ذخایر داخلی داریم.”

Author: admin