346 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در بیمارستان های سراسر قرقیزستان باقی مانده اند

346 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در بیمارستان های سراسر قرقیزستان باقی مانده اند

Tainynews – 346 بیمار مبتلا به عفونت ویروس کرونا در بیمارستانهای سراسر قرقیزستان تحت درمان قرار می گیرند ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا در 7 مارس گزارش داد.

241 بیمار (69.6٪) در حد متوسط ​​وخیمی هستند.

88 بیمار (4/25٪) در وضعیت جدی قرار دارند.

14 بیمار (4٪) در وضعیت بحرانی قرار دارند.

261 بیمار از طریق عفونت ویروس کرونا در خانه تحت درمان قرار می گیرند.

Author: admin