85 بیمار ویروسی کرونا در قرقیزستان در شرایط جدی هستند

85 بیمار ویروسی کرونا در قرقیزستان در شرایط جدی هستند

Tainynews – 334 بیمار مبتلا به عفونت ویروس کرونا در بیمارستانهای سراسر قرقیزستان تحت درمان قرار می گیرند ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا در 8 مارس گزارش داد.

236 بیمار (6/70 درصد) در حد متوسط ​​وخیمی هستند.

85 بیمار (4/25٪) در وضعیت جدی قرار دارند.

12 بیمار (3.5٪) در وضعیت بحرانی قرار دارند.

260 بیمار از طریق عفونت ویروس کرونا در خانه تحت درمان قرار می گیرند.

Author: admin