جپاروف در دیدار با مدافع تجارت: آژانس حمایت و حمایت از سرمایه گذاری افزایش می یابد

جپاروف در دیدار با مدافع تجارت: آژانس حمایت و حمایت از سرمایه گذاری افزایش می یابد

Tainynews – رئیس جمهور سدیر جپاروف ، رابن اورد اسمیت ، بازرسان بازرگانی قرقیزستان را برای گفتگو در مورد فعالیتهای فعلی م Instituteسسه بازرس تجارت و اقدامات حمایت از کارآفرینان پذیرفت …

Author: admin