رئیس جمهور جپاروف از 11 مارس به ایالت ازبکستان سفر می کند

رئیس جمهور جپاروف از 11 مارس به ایالت ازبکستان سفر می کند

Tainynews دستان دوشکیف ، رئیس اداره سیاست خارجی دولت رئیس جمهور ، رئیس جمهور سدیر جپاروف در 11 و 12 مارس به کشور ازبکستان سفر خواهد کرد …

Author: admin