11 بیمار ویروسی کرونا در شرایط بحرانی در قرقیزستان

11 بیمار ویروسی کرونا در شرایط بحرانی در قرقیزستان

Tainynews – 294 بیمار مبتلا به عفونت ویروس کرونا در بیمارستانهای سراسر قرقیزستان تحت درمان قرار می گیرند ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا در 10 مارس گزارش داد.

199 بیمار (6/67 درصد) در حد متوسط ​​وخیمی هستند.

82 بیمار (8/27 درصد) در وضعیت جدی قرار دارند.

11 بیمار (3.7٪) در وضعیت بحرانی قرار دارند.

261 بیمار از طریق ویروس کرونا ویروس در خانه تحت درمان قرار می گیرند.

Author: admin