نقشه راه گسترش همکاری های صنعتی بین قرقیزستان و ازبکستان تاکنون شامل 19 پروژه است

نقشه راه گسترش همکاری های صنعتی بین قرقیزستان و ازبکستان تاکنون شامل 19 پروژه است

Tainynews روسلان کازاکبائف ، وزیر امور خارجه قرقیزستان در مصاحبه با AKIpress گفت: ازبکستان و قرقیزستان در مورد ایجاد صندوق سرمایه گذاری با سرمایه اصلی 50 میلیون در دسامبر سال 2020 توافق کردند.

Author: admin