59 حزب سیاسی برای 28 انتخابات شورای محلی در قرقیزستان نامزدها را معرفی می کنند

59 حزب سیاسی برای 28 انتخابات شورای محلی در قرقیزستان نامزدها را معرفی می کنند

Tainynews کمیسیون مرکزی انتخابات گزارش داد – پنجاه و نه حزب سیاسی نامزدهای خود را برای شرکت در انتخابات شوراهای محلی در 28 شهر معرفی کردند …

Author: admin