30،443 نفر در اولان باتور اولین دوز واکسن COVID-19 را دریافت می کنند

30،443 نفر در اولان باتور اولین دوز واکسن COVID-19 را دریافت می کنند

Tainynews – O. Dashpagma ، مدیرعامل ، از 23 فوریه هنگامی که واکسیناسیون COVID-19 در مغولستان آغاز شد ، در مجموع 30443 نفر از 9 مارس 48 تیم ایمن سازی را در 35 مکان در 9 منطقه اولان باتور با اولین تیم واکسن دریافت کردند. از بخش واکسیناسیون مرکز ملی بیماری های واگیر ، در 10 مارس.

47.1 درصد پرسنل مراقبت های بهداشتی ، 16.6 درصد پرسنل مدیریت اورژانس ، بازرسی تخصصی و حفاظت از مرز و 3/11 درصد اعضای سازمان ها و نهادها بودند. گزارش Montsame ، هیچ عارضه جانبی جدی یا عارضه ای پس از تزریق نداشته است.

94 تیم ایمن سازی در 46 مکان در پایتخت کار می کنند.

Author: admin