کاهش هزینه تا حد ممکن: وزیر دارایی قرقیزستان درباره کسری بودجه بزرگ

کاهش هزینه تا حد ممکن: وزیر دارایی قرقیزستان درباره کسری بودجه بزرگ

Tainynews – پارلمان قرقیزستان اولین قرائت پیش نویس اصلاحات در قانون بودجه دولت برای سال 2020 و پیش بینی برای 2021-2022 را تصویب کرد …

Author: admin