کمیسیون مرکزی انتخابات سپرده های انتخاباتی را به نامزدهای ریاست جمهوری بازگرداند

کمیسیون مرکزی انتخابات سپرده های انتخاباتی را به نامزدهای ریاست جمهوری بازگرداند

Tainynews – کمیسیون مرکزی انتخابات سپرده های انتخاباتی را به نامزدهای ریاست جمهوری که در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در 10 ژانویه شرکت کردند ، بازگردانده است …

Author: admin