وزرای مغولستان و انگلیس در مورد روابط گفتگو می کنند

وزرای مغولستان و انگلیس در مورد روابط گفتگو می کنند

Tainynews – وزیر امور خارجه مغولستان بتمونخ باتستسگ جلسه ای آنلاین با وزیر امور خارجه انگلیس در امور آسیا نایجل آدامز برگزار کرد.

طرفین در مورد همکاری بیشتر در زمینه غنی سازی روابط دو جانبه با محتوای اقتصادی ، افزایش گردش تجاری و تنوع بخشیدن به صادرات مغولستان ، تبادل نظر کردند.

گزارش مونتسام ، آنها در مورد گسترش همکاری در بخشهای دفاعی ، فرهنگی و آموزشی و همکاری در حیطه سازمان ملل و سایر سازمانهای بین المللی بحث کردند

طرفین همچنین در مورد جلوگیری از شیوع همه گیری ، روش های کاهش تأثیر سوverse آن بر جامعه و و همچنین تأمین واکسن و کارهای ایمن سازی صحبت کردند.

Author: admin