یک شرکت ایتالیایی 28 میلیون soms مدیون کارگران محلی در Jumgal است: MP

یک شرکت ایتالیایی 28 میلیون soms به کارگران محلی در Jumgal بدهکار است: MP

Tainynews – نماینده مجلس جورگالبک توروسکلوف موضوع احداث بخش باشکوگاندی-اپکین جاده متناوب شمال-جنوب را در منطقه جومگال در منطقه نارین مطرح کرد …

Author: admin